Dagprogramma:

09.00 uur Koffie en gebak
10.00 uur Start shotgun
Na afloop BBQ

Comité Cuijkse Golfdag

• Nico van Ast
• Oscar Janssen
• Pieter Loppersum
• Stephan Müskens
• Co Schutte
• Peter Theunissen

Betaalgegevens

NL 71 RABO 0384 6601 34
t.n.v. P. Loppersum eo J. Schutte
inzake Cuijkse Golfdag
o.v.v. naam speler(s) 1 + 2

Privacyverklaring

Privacyverklaring Cuijkse Golfdag

Het organisatiecomité van de Cuijkse Golfdag is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.cuijksegolfdag.nl
Adres:  Isabellalaan 6, 5431 GW Cuijk
Telefoon:  06 3921 5124

Bert Hendriks is de Functionaris Gegevensbescherming van de Cuijkse Golfdag, te bereiken via: info@cuijksegolfdag.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Cuijkse Golfdag verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons (heeft) verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Beeldmateriaal t.b.v. www.cuijksegolfdag.nl en lokale nieuwsbladen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cuijksegolfdag.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cuijkse Golfdag verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- het afhandelen van uw betaling;
- verzending van de Cuijkse Golfdag Nieuwsbrief;
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- promotie van de Cuijkse Golfdag d.m.v. beeldmateriaal.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het organisatiecomité van de Cuijkse Golfdag bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om uw deelname in goede banen te leiden of tot aan uw verzoek de persoonsgegevens te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het organisatiecomité van de Cuijkse Golfdag verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de Cuijkse Golfdag of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het organisatiecomité van de Cuijkse Golfdag en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u aan te wijzen organisatie, te sturen.

Het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@cuijksegolfdag.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Het organisatiecomité van de Cuijkse Golfdag wil er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cuijkse Golfdag neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u denkt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@cuijksegolfdag.nl